Deprecated: Creation of dynamic property iworks_options::$files is deprecated in /home/skuteczn/domains/numer1.net/public_html/wp-content/plugins/upprev/includes/iworks/options/options.php on line 80

Deprecated: Creation of dynamic property IworksUpprev::$available_layouts is deprecated in /home/skuteczn/domains/numer1.net/public_html/wp-content/plugins/upprev/includes/iworks/upprev.php on line 71
Audyt energetyczny jak go wykonać i dlaczego jest potrzebny dla firm? - Numer 1 w necie! Dołącz do elity stron www!

Audyt energetyczny jak go wykonać i dlaczego jest potrzebny dla firm?

Wykonanie audytu energetycznego
audyt energetyczny

Audyt energetyczny nazywany również audytem cieplnym określa energooszczędność budynku i jest niezbędny w celu uzyskania dofinansowania (premii remontowej lub kompensacyjnej) lub kredytu do termomodernizacji nieruchomości należących do przedsiębiorstwa. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz rozporządzenia do tej ustawy precyzyjnie określają jak ma wyglądać taki dokument audytu. Karta audytu energetycznego, jak nazywany jest dokument wynikowy audytu powinien zawierać m.in.:

 • informacje dotyczące wskaźników powierzchniowych i kubaturowych budynku,
 • sposobu przygotowywania ciepłej wody oraz ogrzewania,
 • podaje współczynniki przenikania ciepła przez przegrody
 • określa sprawności systemu c.o. przed i po modernizacji.
 • dane dotyczące mocy systemu grzewczego,
 • obliczeniowe zużycie energii w GJ (bez i z uwzględnieniem sprawności instalacji),
 • wskaźniki zużycia energii w kWh odniesione do powierzchni i kubatury budynku.

Do czego potrzebny jest audyt energetyczny?

Analiza energetyczna budynku jest konieczna gdy przedsiębiorstwo lub właściciel budynku chce zaciągnąć kredyt na termomodernizację lub skorzystać z dofinansowania czy to z Regionalnych Programów Operacyjnych, czy z Funduszy Europejskich. Audytor energetyczny określi rodzaj i zakres robót oraz minimalne parametry materiałów niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji lub unowocześnienia instalacji. Przeprowadzający audyt energetyczny, uwzględniając koszt działań, wyliczy czas zwrotu poniesionych kosztów oraz zaproponuje najkorzystniejszy wariant wykorzystania środków. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy oszczędności z termomodernizacji okazały się niewystarczające albo czas zwroty był zdecydowanie za długi.

Audyt cieplny mogą również zamówić osoby, które kupiły nieruchomość, lub użytkują ją i chcą wprowadzić rozwiązania podnoszące efektywność cieplną oraz zwiększające oszczędności.

Czy samemu można wykonać audyt energetyczny?

Prawo nie określa, kto może opracować audyt energetyczny. Ustawa nie doprecyzowuje szczegółowych kryteriów, na podstawie których należy przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zatem pozostawia swobodę przedsiębiorcom, którzy mają elastyczność w doborze sposobu przeprowadzenia audytu energetycznego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z 20 maja 2016 r., normy EN 16247, konkretnego standardu np. ISO 50001.

Należy pamiętać, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu. Stąd w przypadku, gdy audyt ten będzie przeprowadzany przez ekspertów wewnętrznych przedsiębiorstwa, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem audytu.

Audytor energetyczny powinien posiadać określone wymagania takie jak np.: posiadać wyższe wykształcenie inżynierskie, ukończone studia uwzględniające zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub też posiadać uprawnienia budowlane.

Jak znaleźć audytora energetycznego?

Znalezienie firmy wykonującej audyt energetyczny najlepiej zacząć od przeszukania Internetu. Listę rekomendowanych audytorów znaleźć można na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych  lub zgłosić się do Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która prowadzi szkolenia audytorów.

Co jest potrzebne do wykonania audytu cieplnego?

Kiedy zatrudnimy firmę w celu wykonania audytu energetycznego powinniśmy dostarczyć niezbędne dokumenty dla audytora. Dokumenty te usprawnią, a niekiedy wręcz umożliwią wybór właściwego rodzaju i zakresu robót termomodernizacyjnych. Audytorowi należy dostarczyć:

 • oryginalny projekt budynku lub inwentaryzacja obiektu
 • projekty dotyczące różnych robót wykonywanych w budynku
 • książka obiektu budowlanego
 • informacje o zużyciu ciepła i kosztach energii na podstawie faktur i obowiązujących aktualnie taryf
 • dokonywane przeglądy okresowe, aby usprawnić określenie stanu technicznego budynku
 • wytyczne dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • w przypadku gdy budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków niezbędne dokumenty określające możliwy zakres prac.